Sứ mạng của trường  

TẦM NHÌN - 2030


     Trở thành cơ sở đào tạo đa ngành tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật công nghệ phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước

SỨ MẠNG - 2020

     Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, hiện đại trong nền kinh tế tri thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy và học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, văn hóa xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà trường và xã hội, thực hiện mục tiêu "Uy tín - Chất lượng – Trách nhiệm xã hội".

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – 2020

1. Đào tạo nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.

2. Tiếp cận các dịch vụ giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới để đào tạo theo hệ thống tín chỉ, cải tiến liên tục chương trình, phương pháp dạy - học và cách thức quản lý của nhà trường.

3. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy – học, hướng tới người học, người sử dụng lao động và xã hội.

4. Phát huy mọi tiềm năng và sự cống hiến của tất cả các thành viên. Xây dựng nhà trường đoàn kết thống nhất và phát triển.

5. Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, áp dụng tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội ISO 26000, hướng đến hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM để quản lý giáo dục - đào tạo.

Xem tất cả
Liên kết website
 
Hotline: 02153 811 955
EMAIL: Trungtamthnn.cdb@gmail.com
 
  Hôm nay: 7,708
  Hôm qua: 8,548
  Tuần này: 25,266
  Tuần trước: 56,851
  Tháng này: 551,579
  Tháng trước: 810,677
  Tất cả: 5,332,045