Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 02/4/2021 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Ngày 4/8/2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có các Đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động và đảng viên là học sinh, sinh viên.

      Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp đảng viên, viên chức, người lao động toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; tạo sự tin tưởng, đồng thuận, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

       Hội nghị đã được nghe Đồng chí Báo cáo viên Đặng Xuân Vịnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và Đồng chí Nguyễn Duy Chinh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên quán triệt đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong Nhà trường Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - Xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

     Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành các nội dung đề ra theo Kế hoạch.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

Đồng chí Báo cáo viên Đặng Xuân Vịnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

quán triệt các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Đồng chí Báo cáo viên Nguyễn Duy Chinh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

truyền đạt đến Hội nghị “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025;

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”

 

 

Quang cảnh buổi học tập