Chi tiết văn bản  
  Nội dung cần tìm :  
   

Văn bản khác

 

Công khai thông tin cơ sở hạ tầng của Trường Cao đẳng Kinh tế - KT Điện Biên (Năm học 2020 - 2021)

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Kinh tế - KT Điện Biên (Năm học 2020 - 2021)

 

Biểu công khai mức thu học phí và mức học phí miễn, giảm năm học 2020 - 2021

 

Công khai về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên chính quy năm học 2020 - 2021

 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Cao đẳng Kinh tế - KT Điện Biên Năm học 2019 - 2020

 

Công khai thông tin trang thiết bị phục vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế - KT Điện Biên (Năm học 2020 - 2021)

 

Công khai thông tin trang thiết bị phục vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế - KT Điện Biên (Năm học 2020 - 2021)

 

Công khai thông tin về đội ngũ Nhà giáo năm học: 2020 - 2021

 

Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên Năm học 2020 - 2021

 

Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2020 - 2021

 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021

 

Số: 141/BC - CĐKTKT Báo cáo công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

Số: 539/QĐ - CĐKTKT Quyết định Về việc công bố điểm trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 1 năm 2020

 

Số:541/QĐ - CĐKTKT Quyết định Về việc cộng nhận thí sinh trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 1 năm 2020

 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, năm 2020

 

Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký và các nhóm công tác Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, năm 2020

 

Số: 756/QĐ- CĐKTKT Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, đợt 1 năm 2020

 

Số: 850a/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 3 năm 2020

 

Số: 852a/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, đợt 2 năm 2020

 

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp quốc gia của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, năm 2020

 

Quyết định ban hành Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 779/QĐ - CĐKTKT Quyết định về việc ban hành Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

Quyết định về việc ban hành chương trình nhóm nghề đào tạo làm đẹp, trình độ sơ cấp

 

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp

 

Số: 1012/QĐ-CĐKTKT Về việc Thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc trường Năm học 2020 - 2021

 

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, năm học 2020 - 2021

 

Kết quả đánh giá mức chất lượng quản lý của Trường so với mô hình EFQM, năm học 2020 - 2021

 

Số: 354/QĐ-CĐKTKT Quyết định Ban hành Hệ thống đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 256/KL-CĐKTKT Kết luận thanh tra công tác tuyển sinh năm 2020

 

Số: 10/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh năm 2020

 

Số: 48/QĐ-CĐKTKT Quyết định Về việc thanh tra công tác quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, hủy bỏ và thu hồi văn bằng chứng chỉ, năm 2020

 

Số: 129/KL-CĐKTKT Kết luận thanh tra Công tác Quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, hủy bỏ và thu hồi văn bằng, chứng chỉ, năm 2020

 

Số: 152/KL-CĐKTKT Kết luận thanh tra xét và công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy đợt 1, năm 2021

 

Số: 73/KL-CĐKTKT Kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc trường năm học 2020 - 2021

 

Số: 133 QĐ/CĐKTKT Quyết định phê duyệt mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 284/CĐKTKT-ĐT V/v Báo cáo hủy phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

 

Số: 379/CĐKTKT-ĐT V/v sử dụng bằng tốt nghiệp THCN thay cho bầng tốt nghiệp THPT

 

Số: 530/ QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc sửa đổi ngày sinh, năm sinh cho học sinh trong bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp

 

Số: 627/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc sửa đổi ngày, tháng, năm sinh cho học sinh trong bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp

 

Số: 17a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

Số 563/KH-CĐKTKT Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống đảm bảo chất lượng năm học 2020 - 2021

 

Số 605/QĐ - CĐKTKT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trường Cao đăng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 822/QĐ-CĐKTKT Quyết định V/v thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp

 

Số: 90/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc điều chỉnh thông tin cho học sinh trong bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

 

Số: 482/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc điều chỉnh sửa nội dung cho học sinh trong bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp

 

Số: 484/BC-CĐKTKT Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2020 - 2021

 

Số: 589/QĐ-CĐKTKT Về việc chỉnh sửa nội dung cho học sinh trong bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

 

Số 1222/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số 496/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số 58/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung cho học sinh trong bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp

 

Số 553/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp; Chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng hình thức đào tạo chính quy

 

Số 1116/QĐ - CĐKTKT Quyết định Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp; Chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng hình thức đào tạo Chính quy

 

Kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc Trường năm học 2020 - 2021

 

Số: 673/QĐ - CĐKTKT Quyết định Về việc công bố điểm trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 2 năm 2020

 

Số: 674/QĐ - CĐKTKT Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 2 năm 2020

 

Số: 757/QĐ - CĐKTKT Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, đợt 1 năm 2020

 

Số: 848a/QĐ - CĐKTKT Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 3 năm 2020

 

Số: 11/CĐKTKT-ĐT CV Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

 

Số: 14/QĐ-CĐKTKT Quyết định V/V Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 15/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 184/KH-CĐKTKT Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2021

 

Số: 302/TB-CĐKTKT Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp hình thức đào tạo chính quy, năm 2021

 

Số: 17/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

Số: 726/QĐ -CĐKTKT Quyết định Về việc ban hành chương trình đào tạo ngành, nghề chăn nuôi -Thú y trình độ cao đẳng; Bán hàng trong siêu thị trình độ trung cấp, cao đẳng; Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn trình độ trung cấp hình thức đào tạo Chính quy

 

Số: 779/QĐ-CĐKTKT Quyết định Về việc Ban hành Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 
Video giới thiệu về trường
Xem tất cả
Liên kết website
 
Hotline: 02153 811 955
EMAIL: Trungtamthnn.cdb@gmail.com
 
  Hôm nay: 1,840
  Hôm qua: 2,351
  Tuần này: 7,969
  Tuần trước: 6,797
  Tháng này: 875,052
  Tháng trước: 558,122
  Tất cả: 5,890,472