Chi tiết văn bản  
  Nội dung cần tìm :  
   

Văn bản khác

 

Số 563/KH-CĐKTKT Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống đảm bảo chất lượng năm học 2020 - 2021

 

Số 694/BC-CĐKTKT Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ hệ thống bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021

 

Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022

 

Số 564/KH-CĐKTKT Kế hoạch Công tác thanh tra năm học 2021-2022

 

Số 565/KH-CĐKTKT Kế hoạch Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

 

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành/nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, hình thức đào tạo chính quy

 

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 (bổ sung)

 

Biểu công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021

 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng hình thức đào tạo chính quy năm 2022

 

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

 

Số: 141/BC - CĐKTKT Báo cáo công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

Số: 539/QĐ - CĐKTKT Quyết định Về việc công bố điểm trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 1 năm 2020

 

Số:541/QĐ - CĐKTKT Quyết định Về việc cộng nhận thí sinh trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 1 năm 2020

 

Báo cáo Tự đánh giá chất lượng năm 2021

 

Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hình thức đào tạo chính quy năm 2022

 

Số: 756/QĐ- CĐKTKT Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, đợt 1 năm 2020

 

Số: 850a/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 3 năm 2020

 

Số: 852a/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, đợt 2 năm 2020

 

Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2022

 

Quyết định số 849a/QĐ-CĐKTKT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 4 năm 2021

 

Công văn số 24/CĐKTKTĐT V/v Báo cáo thống kê định kỳ về giáo dục nghề nghiệp năm 2021

 

Quyết định ban hành Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 779/QĐ - CĐKTKT Quyết định về việc ban hành Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

Quyết định về việc ban hành chương trình nhóm nghề đào tạo làm đẹp, trình độ sơ cấp

 

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp

 

Quyết định số 550/QĐ-CĐKTKT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 1 năm 2021

 

Kế hoạch số 184/KH-CĐKTKT công tác tuyển sinh năm 2021

 

Số: 1012/QĐ-CĐKTKT Về việc Thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc trường Năm học 2020 - 2021

 

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, năm học 2020 - 2021

 

Kết quả đánh giá mức chất lượng quản lý của Trường so với mô hình EFQM, năm học 2020 - 2021

 

Số: 354/QĐ-CĐKTKT Quyết định Ban hành Hệ thống đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 256/KL-CĐKTKT Kết luận thanh tra công tác tuyển sinh năm 2020

 

Số: 10/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh năm 2020

 

Số: 48/QĐ-CĐKTKT Quyết định Về việc thanh tra công tác quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, hủy bỏ và thu hồi văn bằng chứng chỉ, năm 2020

 

Số: 129/KL-CĐKTKT Kết luận thanh tra Công tác Quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, hủy bỏ và thu hồi văn bằng, chứng chỉ, năm 2020

 

Số: 152/KL-CĐKTKT Kết luận thanh tra xét và công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy đợt 1, năm 2021

 

Số: 73/KL-CĐKTKT Kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc trường năm học 2020 - 2021

 

Số: 133 QĐ/CĐKTKT Quyết định phê duyệt mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 284/CĐKTKT-ĐT V/v Báo cáo hủy phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

 

Số: 379/CĐKTKT-ĐT V/v sử dụng bằng tốt nghiệp THCN thay cho bầng tốt nghiệp THPT

 

Số: 530/ QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc sửa đổi ngày sinh, năm sinh cho học sinh trong bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp

 

Số: 627/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc sửa đổi ngày, tháng, năm sinh cho học sinh trong bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp

 

Số: 17a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

Số 563/KH-CĐKTKT Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống đảm bảo chất lượng năm học 2020 - 2021

 

Số 605/QĐ - CĐKTKT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trường Cao đăng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 822/QĐ-CĐKTKT Quyết định V/v thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp

 

Số: 90/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc điều chỉnh thông tin cho học sinh trong bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

 

Số: 482/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc điều chỉnh sửa nội dung cho học sinh trong bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp

 

Số: 484/BC-CĐKTKT Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2020 - 2021

 

Số: 589/QĐ-CĐKTKT Về việc chỉnh sửa nội dung cho học sinh trong bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

 

Số 1222/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số 496/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số 58/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung cho học sinh trong bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo năm học 2021-2022

 

Biểu công khai mức thu học phí và mức học phí miễn, giảm năm học 2021 - 2022

 

Công khai về chính sách, chế độ đối với học sinh sinh viên chính quy năm học 2021-2022

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên (Năm học 2021 - 2022)

 

Công khai thông tin cơ sở hạ tầng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên (Năm học 2021 - 2022)

 

Công khai thông tin trang thiết bị phục vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên (Năm học 2021 - 2022)

 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên (Năm học 2021-2022)

 

Số 262/QĐ-CĐKTKT Về việc ban hành chương trình đào tạo nhóm nghề làm đẹp, Trình độ sơ cấp

 

Số 455/QĐ-CĐKTKT Về việc Ban hành chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp

 

Số 554/QĐ-CĐKTKT Quyết định Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ sơ cấp

 

Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên (Năm học 2021-2022)

 

Số 553/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp; Chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng hình thức đào tạo chính quy

 

Số 1116/QĐ - CĐKTKT Quyết định Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp; Chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng hình thức đào tạo Chính quy

 

Kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc Trường năm học 2020 - 2021

 

Số: 673/QĐ - CĐKTKT Quyết định Về việc công bố điểm trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 2 năm 2020

 

Số: 674/QĐ - CĐKTKT Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 2 năm 2020

 

Số: 757/QĐ - CĐKTKT Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, đợt 1 năm 2020

 

Số: 848a/QĐ - CĐKTKT Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 3 năm 2020

 

Số: 11/CĐKTKT-ĐT CV Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

 

Số: 14/QĐ-CĐKTKT Quyết định V/V Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 15/QĐ-CĐKTKT Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Số: 184/KH-CĐKTKT Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2021

 

Số: 302/TB-CĐKTKT Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp hình thức đào tạo chính quy, năm 2021

 

Số: 17/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

Số: 726/QĐ -CĐKTKT Quyết định Về việc ban hành chương trình đào tạo ngành, nghề chăn nuôi -Thú y trình độ cao đẳng; Bán hàng trong siêu thị trình độ trung cấp, cao đẳng; Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn trình độ trung cấp hình thức đào tạo Chính quy

 

Số: 779/QĐ-CĐKTKT Quyết định Về việc Ban hành Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Quyết định số 673b/QĐ-CĐKTKT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 2 năm 2021

 

Số 587/QĐ-CĐKTKT Quyết định V/V Ban hành chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp Hình thức đào tạo chính quy

 

Số 678/QĐ-CĐKTKT Quyết định V/V công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp hình thức đào tạo chính quy, năm 2021

 

Số 679/QĐ-CĐKTKT Về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, đợt 2 năm 2021

 

Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của học sinh Giàng A Pủa

 

Quyết định về việc công bố công khai dự toán kinh phí để thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ năm 2021

 

Quyết định về việc công bố công khai dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động năm 2021

 

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp quốc gia của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên năm 2021

 

Báo cáo tổng hợp thăm dò ý kiến của người học về HĐGH của GV KI.2022

 

Quyết định số 01/QĐ-CĐKTKT Ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Công văn số 11/CĐKTKT-ĐT Về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2021

 

Quyết định số 1011/QĐ-CĐKTKT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 5năm 2021

 

Quyết định số 678/QĐ-CĐKTKT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Trung cấp hình thức đào tạo chính quy, đợt 3 năm 2021

 

Quyết định số 1009/QĐ-CĐKTKT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, đợt 2 năm 2021

 

Quyết định số 873/QĐ-CĐKTKT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao đẳng hình thức đào tạo chính quy, đợt 1 năm 2021

 

Thông báo Số 154/TB-CĐKTKT Tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hình thức đào tạo chính quy, năm 2022

 

Kế hoạch số 151/KH-CĐKTKT Công tác tuyển sinh năm 2022

 

Quyết định số 114/QĐ-CĐKTKT về việc thanh tra công tác quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa thu hồi văn bẳng, chứng chỉ, năm 2022

 

Kết luận thanh tra số 162/KL-CĐKTKT Công tác quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, hủy bỏ và thu hồi văn bằng, chứng chỉ, năm 2021

 

Báo cáo số 552/BC-CĐKTKT Khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp và doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động năm học 2020 - 2021

 

Quyết định số 953/QĐ-CĐKTKT về việc công nhận sinh viên trúng tuyển nhập học và thành lập lớp học cao đẳng khóa 14, hình thức đào tạo chính quy, đợt 01 năm 2021

 

Quyết định số 795/QĐ-CĐKTKT về việc ban hành Quy chế quản lý Ký túc xá

 

Quyết định số 860/QĐ-CĐKTKT về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

 

Quyết định số 912/QĐ-CĐKTKT về việc ban hành Quy chế đào tạo trực tuyến

 

Quyết định số 983/QĐ-CĐKTKT về việc ban hành Chương trình đào tạo trung cấp ngành Pháp luật, hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

 

Kế hoạch số 584/KH-CĐKTKT Kế hoạch tổ chức tuần hoạt động đầu năm học cho học sinh trung cấp khóa 35

 

Công văn số 295/CĐKTKT-ĐNBG V/v cung cấp báo giá trang thiết bị, hàng hóa phục vụ đào tạo năm 2022

 

Báo cáo số 32/BC-CĐKTKT Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

Quyết định số 57/QĐ-CĐKTKT chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của học sinh Hạng A Chang

 

Quyết định số 118/QĐ-CĐKTKT Về việc chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp của học sinh Hoàng Thị Thu Hiền

 

Công văn số 352/ĐNBG-CĐKTKT ngày 20/05/2022 V/v cung cấp báo giá một số thiết bị, hàng hóa phục vụ đào tạo năm 2022

 

Quyết định số 595/QĐ-CĐKTKT về việc ban hành Kế hoạch đào tạo khóa 35 (2021 - 2023) trình độ trung cấp và khóa 14 (2021 - 2024) trình độ cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy

 

Kế hoạch số 605/KH-CĐKTKT giảng dạy kỹ năng mềm cho Tân học sinh Khóa 35, đợt 1, năm học 2021 - 2022

 

Kế hoạch số 689/KH-CĐKTKT tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh trung cấp khóa 35, năm 2021

 

Quyết định số 992/QĐ-CĐKTKT V/v ban hành Kế hoạch đào tạo khóa 01 (2021-2023) trình độ trung cấp Ngành Pháp luật - Hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

 

Kế hoạch số 993/KH-CĐKTKT đào tạo kỳ thứ nhất, Học kỳ I- năm học 2021-2022 (năm thứ nhất) lớp trung cấp, ngành Pháp luật khóa 01 (2021-2023) hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

 

Kết luận số 95/KL-CĐKTKT thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc Trường năm học 2021-2022

 

Quyết định số 1052/QĐ-CĐKTKT về việc thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc trường, năm học 2021 - 2022

 

Quyết định số 140/QĐ-CĐKTKT về việc thanh tra công tác tuyển sinh, năm 2021

 

Kết luận số 234/KL-CĐKTKT thanh tra công tác tuyển sinh năm 2021

 

Quyết định số 313/QĐ-CĐKTKT Về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của học sinh Giàng A Hạng

 

Quyết định số 314/QĐ-CĐKTKT Về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của học sinh Phàn A Dần

 

Quyết định số 315/QĐ-CĐKTKT Về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của học sinh Phàn A Nhủy

 
Video giới thiệu về trường
Xem tất cả
Liên kết website
 
Hotline: 02153 811 955
EMAIL: Trungtamthnn.cdb@gmail.com
 
  Hôm nay: 1,156
  Hôm qua: 854
  Tuần này: 4,889
  Tuần trước: 9,516
  Tháng này: 959,044
  Tháng trước: 588,687
  Tất cả: 6,215,178